உலகத்தை நம்பக்கூடாது

உலகத்தை நம்பக்கூடாது இந்த யோகா மையம் எப்படி 96 த த்துவம் – சாகாத்தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல் விளக்கம் தப்பாக அளிக்குது உலகத்தை நம்பினால் மோசம் போவது உறுதி தன் ஆராய்ச்சி அனுபவம் தான் கைகொடுக்கும் உண்மை 96 விரிவு அகக் கருவிகள் – 36இல் 1. ஆன்ம தத்துவங்கள் – 24 2. வித்தியா தத்துவங்கள் – 7 3. சுத்த வித்தை – 5 ஆக நிற்கிறது 1. ஆன்ம தத்துவங்கள் – 24…

சன்மார்க்க காலம்  – 8

சன்மார்க்க காலம்  – 8 இனி சன்மார்க்க காலம் என பெருமானார்  உண்மையாக உரைத்திருந்தால் , அவர் ஆறாம் திருமுறை பதிப்பிக்க வேண்டாம்  என தடுத்திருக்க மாட்டார் உலகம் இன்னும் அந்த பேரனுபவத்துக்கு தயாராகவிலை என்பதாலேயே அவர் பதிப்பிக்க விரும்பவிலை அவர் பெரிய தீர்க்க தரிசி அவர் நினைத்தது எள்ளளவும் தவறிலையே சன்மார்க்க சங்கங்கள் எப்படி / எந்த நிலையில் உள்ளன  ?? வெங்கடேஷ்

மனம்

மனம் விரிந்த மனம் அறிவை  நாசம் செயும் குவிந்த மனம்  விழிப்புணர்வு கொடுக்கும்  மேலும் அது  சிவத்தை காட்டும் குவிந்த மனம் எந்த நிலையிலும் விழிப்புணர்வு அளிக்கும் வல்லமை உடைத்து ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் சரி வெங்கடேஷ்

ஆண்டாள் பாசுரம் – ஞான / சன்மார்க்க விளக்கம்

ஆண்டாள் பாசுரம் – ஞான / சன்மார்க்க விளக்கம் முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்றுகப்பம் தவிர்க்கும் கலியே! துயிலெழாய்;செப்பம் உடையாய்! திறல் உடையாய்!  செற்றார்க்குவெப்பம் கொடுக்கும் விமலா! துயிலெழாய்; செப்பு அன்ன மென் முலைச் “ செவ்வாய்ச் சிறு மருங்குல் “ நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயிலெழாய்;உக்கமும் தட்டொளியும் தந்து உன் மணாளனைஇப்போதே எம்மை நீர் ஆட்டு — ஏலோர் எம்பாவாய். பொருள் – சன்மார்க்க விளக்கம் :   “ செவ்வாய்ச் சிறு மருங்குல்…