சன்மார்க்க காலம்  – 8

சன்மார்க்க காலம்  – 8

இனி சன்மார்க்க காலம் என பெருமானார்  உண்மையாக உரைத்திருந்தால் , அவர் ஆறாம் திருமுறை பதிப்பிக்க வேண்டாம்  என தடுத்திருக்க மாட்டார்

உலகம் இன்னும் அந்த பேரனுபவத்துக்கு தயாராகவிலை என்பதாலேயே அவர் பதிப்பிக்க விரும்பவிலை

அவர் பெரிய தீர்க்க தரிசி

அவர் நினைத்தது எள்ளளவும் தவறிலையே

சன்மார்க்க சங்கங்கள் எப்படி / எந்த நிலையில் உள்ளன  ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s