“ அடக்கம் பெருமை “

“ அடக்கம் பெருமை “

“ அடங்கியோர் உயர்வர் “  

எவ்வளவு உண்மை ??

பார்வை அசையாமல் இருப்பது

அடக்கத்தை குறிக்கும்

அதனால் அசைவு ஒழிய ஒழிய

அது மேலேறுது

மேல் நிலை அனுபவம் சித்திக்குது

இது கண்மணி திருவடி பெருமை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s