தெளிவு

தெளிவு

சதுரகிரி  மகாலிங்கேஸ்வரர் ஏன் கோணலாய் இருக்கார் ?

ஒரு பக்கமாக  சாய்ந்து ??

1 தவத்தால் பிரணவம் அமைத்தால்

அது கோணலாக இருக்கும்

 2 நம் பூமியின் அச்சு கூட கோணல்

இது இயற்கை ரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s