இதுவும் அதுவும் ஒன்றே

இதுவும் அதுவும் ஒன்றே

வக்கீல் தொழிலும் கிறித்தவ சபை ஊழியமும் ஒன்று தான் .
பொய் சொல்லி காசு சம்பாதிப்பது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s