“ ஈஷா ஆதியோகியும் –  தியான லிங்கமும் “

“ ஈஷா ஆதியோகியும் –  தியான லிங்கமும் “ 

ஆதியோகி மாதிரி  “ நிராலம்பனம் “ செய்தால் தான்

நெற்றிக்கண் ஆகிய தியானலிங்கம் அடைவோம் சேர்வோம்

ஆன்ம நிலை –  அனுபவம் பெறுவோம்

இது உறுதி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s