“ சாலை அனந்தர் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ சாலை அனந்தர் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

1 யார்  சதா 24*7 யோக நித்திரையில் இருக்காரோ ??

 அவர் அனந்தர்

 2 யார் அனந்த சயனத்தில் இருப்பவரோ ??

அவர்  அனந்தர்

3 யார் தூங்கா தூக்கம் எனும் அனுபவத்தில் இருக்காரோ ??

அவர் அனந்தர்

இது  தவத்தால் வரும் அனுபவமே அல்லாது வெறும் பட்டம் பெற்று – தலைப்பாகை சூடிக்கொள்வதல்ல

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s