“ ஐயரும் –  ஆதியோகியும் “

“ ஐயரும் –  ஆதியோகியும் “

“ஐ “  ஆகிய கண் வைத்து

தவம் செயும் யாவரும் “ ஐயர் “  தான் எனில்

அதே கண் வைத்து

“ கேசரி முத்ரை – நிராலம்பனம் “  செயும் யாவரும் ஆதியோகி தான்

அவர் ஆதிசிவன் தான்

அவர் மௌன குரு – மௌனசாமி தான்

இது உண்மை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s