அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் –  விளக்கம்

அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் –  விளக்கம்

என்றே யென்னினு மிளமையோ டிருக்க (1331)
நன்றே தருமொரு ஞானமா மருந்தே

விளக்கம் :

விந்து பயன்படுத்தி அதை மணியாக்கி  நெற்றியில் பதித்து வைத்திருந்தால் – குரு புத்திரன் அஸ்வத்தாமன் – சிவபுத்திரனாம் சுப்பிரமணி   ஷண்முகமணி உடை முருகன் போல்  , என்றும் இளமையோடு இருக்கலாம்

விந்து = ஞான மருந்து நல்ல மருந்து

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s