சன்மார்க்கம் வளர –

சன்மார்க்கம் வளர –

சன்மார்க்கம் வளர்ச்சி காண

அன்னதானக்கூடத்தில் இருந்து ஆய்வுக்கூடத்துக்கு இடம் மாறணும்

அன்பர் மனம் மாறணும்

வெங்கடேஷ்

சன்மார்க்கம் உருப்பட வேணுமானால் கூட இது தான் செய்யணும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s