“ வாசியும் – தூங்கா தூக்கமும் “

“ வாசியும் – தூங்கா தூக்கமும் “

வாசி அனுபவத்துக்கு முன்

நாம் சிறிது தயாராக வேண்டியது அவசியம்

சிறிது அல்ல

பெரிது பெரிதாக

அதாவது

வாசி சிக்கிவிட்டால்

அதை சதா 24*7 கவனித்தபடி இருத்தல் மிக மிக அவசியம்

அதுக்கு தூக்கம் ஒழித்திருத்தல் அவசியம்

அதுக்குத் தான் இந்த யோக நித்திரை தூங்கா தூக்கம் அவசியம்

இந்த யோக நித்திரை வாசி மேலேத்த பெரிதும் உதவும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s