போகர் 7000

போகர் 7000

 தானென்ற பாசமற்றால் பிரமஞானம்
…………
நினைவழிந்தால் நிராதாரம் ஆனதாகும்
………..
நல்வினைத் தீவினை இரண்டும் நாசமாகும்
 

பொருள் :

1 தான் தான் என ஆடும் அகங்காரம் அசைவு  அழிந்தால்  ஆன்ம அனுபவமாம் பிரம் ஞானம் எய்தும்

பாசம் தான்  மலம்

2  மனம் ஒழிந்தால் ஆதாரம் விட்டு நிராதாரம் அடைவோம் – இரு வினை  நாசமாகும்

ஒத்தவிடம் அடைவதால்

இது அனுபவத்துக்கு வரும் போது புரியும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s