அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் –  விளக்கம்

அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் –  விளக்கம்

“ விந்து பெருமை “ – நல்ல ஞான மருந்து

 மரணப் பெரும்பிணி வாரா வகைமிகு (1327)
கரணப் பெருந்திறல் காட்டிய மருந்தே

விளக்கம் :

ஞான மருந்து நல்ல மருந்து ஆகிய விந்து கொண்டு  மரணத்தை வெல்லலாம் என்று அறிவுறுத்துகிறார் பெருமானார்

அந்த விந்துவானது உடலை காயகல்பம் செயும் வல்லமை உடைத்து

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s