“ கண்ணாடி பெருமை  “

 “ கண்ணாடி பெருமை  “

கண்ணாடி

நம் முகத்தின் பிரதிபலிப்பைத் தான் காட்டும்

அசலைக் காட்டாது 

அதே போல் தான்

கண்  கூட திருவடியின் பிரதிபலிப்புத் தான் காட்டுமே அல்லாது அசலைக்காட்டாது

 வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s