இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

திருப்பெருந்துறை என்பதுவும்

ஆலவாய் என்பதுவும்

பிரமத்துவாரம் பிரமரந்திரம்

சிறுமருங்குல் என்பதுவும் எல்லாம் ஒன்றே தான்

நெற்றிக்கண் குறிக்க வந்த வெவ்வேறான சொற்களாம்

வெங்கடேஷ் 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s