“ தூங்காத தூக்கமும்  சும்மா இருக்கும் சுகமும் “

தூங்காத தூக்கமும்  சும்மா இருக்கும் சுகமும் “

சித்தர் பாடல் :

ஆங்காரத்தை உள்ளடக்கி ஐம்புலனை சுட்டறுத்து
தூங்கமலே தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம் ??

அதாவது தூங்கா தூக்கமாம் யோக நித்திரை செய்தால் சும்மா இருக்கும் சுகம் கிட்டும்

சும்மா இருக்கும் சுகமும் தூங்கா தூக்கமும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைத்து

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s