என் பதிவுகள் யாருக்கு புரியும் ?? 2

என் பதிவுகள் யாருக்கு புரியும் ?? 2

என் பதிவுகள் பெரும்பாலும் நயன தீக்கை – திருவடி அடிப்படையில் கண் வைத்து செய்யும் பயிற்சி ஆகும்
இது பெரும்பாலான சன்மார்க்க அன்பர்க்கு  தெரியாதது – அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாததும் ஆகும்
எப்படி ஒரு இந்திரியம் கண் – தெய்வ நிலைக்கு நம்மை கூட்டிச் செல்லும் ?? என்பது இவர்கள் வாதம்

கண்மணியின் பெருமை வேதங்களில் உள்ளது

கண்மணி = குருமணி – இதுக்கு குருட்டினை நீக்கும் சக்தி உண்டு
ஆதலால் கண்ணில் இருக்கும் திருவடி குரு ஆகும்

திருவாசகம் – சுந்தர மாணிக்க யோகீஸ்வர் உரை படித்தவர்க்கும் , TRT – APJ and Deathless bodies படித்தவர்க்கும் என் பதிவுகள் புரியும்

கண் தவம் செய்து அனுபவத்துள்ளோர்க்கும் புரியும்

மத்தவர்க்கு புரியாது 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s