“ எட்டிரெண்டு –  பத்தாம் வாசல் பெருமை “

“ எட்டிரெண்டு –  பத்தாம் வாசல் பெருமை “

எட்டிரெண்டும்  கூட்டி

பத்தாம் வாசல் ஏற

பத்து சூக்குமப்பொருட்கள் வேணும்

அவசியம் வேணும்  

இது இல்லாமல்  நடவாது

உண்மை உறுதி

நம்  அன்பர் : 

அ உ என்கிறார்

இரு கண் என்கிறார்

சன்மார்க்கத்தில் டாக்டர்  பட்டம் பெற்றவர் கூட சறுக்குகிறார்

இது பெரிய ரகசியம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s