பெண் மனம்

பெண் மனம்

எறும்பு விட சின்னது

அது தின்னது

சரி

ஆனால்

பெண்கள் ஆசை கடல் அளவு

அப்போ அவர் மனம் ??

கடல் அளவா கையளவா??

வெங்கடேஷ்

May be a drawing of 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s