வைணவ நாமம் பெருமை – 2 

வைணவ நாமம் பெருமை – 2 

இந்த  நாமத்தினுள்  பலப் பல இரகசியம் பொதிந்துளது

இதனுள்

முப்பாழ்

பலப்பல அண்டங்கள்

எல்லா தத்துவங்கள் தேவர்கள்

எல்லா பர வெளிகள்

ஐந்தொழில் தலைவர்கள் அடக்கம்

இதை அறிந்து தவத்தால் முடித்தால் – மரணமிலாப்பெருவாழ்வு கிட்டும் என்பது திண்ணம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s