இதுவும் அதுவும் ஒன்றல்ல

இதுவும் அதுவும் ஒன்றல்ல

படுத்துட்டும் போர்த்திக்கலாம்

போர்த்திட்டும் படுத்துக்கலாம்

இது

கால்வாய்க்கும் வாய்க்காலுக்கும் பொருந்தாது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s