பெண் மனம்

பெண் மனம்

எறும்பு விட சின்னது

அது தின்னது

சரி

ஆனால்

பெண்கள் ஆசை கடல் அளவு

அப்போ அவர் மனம் ??

கடல் அளவா கையளவா??

மனம் கையளவு தானாம்

கனவுகள் தான் கடலளவாம்

இது இந்த பதிவுக்கு வந்த பதில்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s