“ ஞானியர் உலக ஒற்றுமை – உலகமயம் “

“ ஞானியர் உலக ஒற்றுமை – உலகமயம் “

1 சாலை ஆண்டவர் :

 “ அசைவற்ற பிரம்மத்தில் காலந்தானும்

யாவர்க்கும் எட்டாத தூரமே “   

2 தமிழ் :

“ கோடியில் ஒருவன் கோவணாண்டி “

அந்த ஒருவன்  ஆன்ம தரிசனம் காண்கிறான்

ஆன்ம அனுபவம் தரிசனம் அவ்வளவு எளிதல்ல ஆமாம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s