மௌனம் வகைகள் :

மௌனம் வகைகள் :

“ வாய் பேசா மௌனம் “

“ ஆன்மா ஆகிய மௌனம் “

இதில் முதலாவது கூடாமல் ரெண்டாவது சித்திக்காது

முதலாவது அடி எனில்

ரெண்டாவது முடி ஆம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s