சித்த வித்தை :

சித்த வித்தை :

சித்த வித்தைக்கு சுத்த வித்தை என்ன என தெரியவிலை – வித்தியா தத்துவம் என்ன என தெரியவிலை – எப்படி ஞானம் அடைவது ??

நான் பலப்பல பதிவுகள் போட்டும் இவர்க்கு தெளிவு வரவிலை

ஏனெனில் இவர் மார்க்கம் / குரு – இதெலாம் உரைக்கவிலை

அதனால் நான் கூறினாலும் நம்ப மாட்டார் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்

வெங்கடேஷ்

No photo description available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s