வைணவ நாமம் பெருமை 3

வைணவ நாமம் பெருமை 3  

இது புருவ மையம் ஆரம்பித்து

வகிடு வரை நீளும் கோடு

இது மூன்று புள்ளிகளை  இணைப்பதாகும்

“  நல்ல வாசல் – நாத வாசல் – எல்லை வாசல் “

இதன் பொருள் உணர்ந்து சாதனம் பயின்று

அனுபவத்துக்கு வருவோர் மரணமிலாப்பெருவாழ்வு அடைவர்

இது திண்ணம் உறுதி உண்மை

வெங்கடேஷ் 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s