தெளிவு

தெளிவு

சாலையில் நம் முன்னே செல்லும் வாகனம்

நம் வேகம் முடிவு செய்யக்கூடாது

செய்ய விடக்கூடாது

வாழ்வில் நம் பிரச்னைகள் தடைகள் துயரம்

நம் லட்சியம் வேகம்  முடிவு செயக்கூடாது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s