ஞான போதினி

ஞான போதினி

ஞானத் தேடலில்

ஒரு ஆன்ம சாதகன்

Super / hyper market போல் எல்லாம் விற்கும் கடை போல்

எல்லா நூலையும் படிக்க ஆய்வு செய வேணும்

மந்திரம் வாசகம் – குறள் மாதிரி

ஆனால் ஞான வாழ்வில்

Exclusive show room – Tyres – Tiles – Sanitary wares மாதிரி

ஒன்று மட்டுமே விற்கும் கடை போல

தவம்  மட்டுமே ஆற்ற வேணும்

வேலை குடும்பம் என இருந்தால் நடக்காது ஞானம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s