“ சிவவாக்கியர் – ஆன்மா பெருமை “

 “ சிவவாக்கியர் – ஆன்மா பெருமை “

தெய்வம் தெய்வம் என்று சொல்லி தேசதேசம் ஓடுவீர்

தெய்வம் உள்ள மேலிருந்து திருஅரங்கம் காட்டுமே

தெய்வம் அந்த தெய்வமே தெளிந்த ஞானம் கிட்டினால்

தெய்வமேது அக்தலால் தெளிந்த ஞான பானுவே

விளக்கம் :

தெய்வம் தெய்வம் என உலகம் நாடு  நாடாக ஓடுகிறது

ஆனால் ,  தெய்வம் என்றால் அரங்கமாகிய ஆன்மா விளங்கும் 1008இதழ்க்கமலம் தான் என தெளிந்த அறிவு கிட்டினால் விளங்கும்

அதன்றி வேறிலையே

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s