எட்டிரெண்டு பெருமை

எட்டிரெண்டு பெருமை

எட்டிரெண்டு சேர்க்காமல்

எட்டி எட்டிப் பார்த்தாலும்

பத்தாம் வாசலும் கைலாயமும் துவாரகையும்

எட்டாது எட்டி எட்டித் தான் போகும்

அதான் வழக்கமாக ஒரு எட்டு பார்த்துவிட்டு வா என்கிறார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s