காலத் தத்துவம் பெருமை

காலத் தத்துவம் பெருமை

வித்தியா தத்துவத்தில் இதுவும் ஒன்று

இதன் முக்கியப் பணி:

அவரவர் வினைப்பயனை அவரவர் அனுபவிக்கச் செய்வதாகும்

இது நடக்க நடக்க

ஆன்ம சாதகன் உணர்ந்து கொள்ளும் மொழி:

” தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா”


வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s