” காலமும் காமமும்”

” காலமும் காமமும்”

காலத்தை எப்படி கண்களால் கடக்கிறோமோ??

அதே கண்களால் தான்

காமத்தையும் கடக்க வேணும்

வேலொத்த விழி வெளியில் வைத்திரு

காலத்தை வெல்லும் கருத்து இது தானே

திருமந்திரம்

இது கண்மணி பெருமை ஆம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s