“ சுத்த சன்மார்க்கமும் –  சைவ சித்தாந்தமும் “

 “ சுத்த சன்மார்க்கமும் –  சைவ சித்தாந்தமும் “

சைவ சித்தாந்தம் அடி எனில்

சைவம் நடுவாக நிற்கும் எனில்

சுத்த சன்மார்க்கம் முடியாக விளங்கும்

ஆக

சுத்த சன்மார்க்கம் என்பது   சைவ சித்தாந்தத்தின் கிரீடம்  ஆகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s