ஞான போதினி

ஞான போதினி

அனுதினமும் உலகத்துக்கு

சூரியோதயம் நடக்குது

அஸ்தமனமும் ஆகுது

ஆனால்

ஆன்ம சாதகனுக்கு

ஆன்ம சூரியனாம் பிரம்மோதயம் ஆகமாட்டேன் என்குது

வெங்கடேஷ்

No photo description available.

22You, சித்ரா சிவம், Anand Arumugam and 19 others

3 comments

4 shares

Love

Comment

Share

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s