தெளிவு

தெளிவு

பிளவு ஒட்டுவது சேர்ப்பது ஈரப்பதம் பிசின் கோந்து

ஜீவன் ஆன்மா இணைப்பது ஈரம் கருணை தயவு

கருணை = சிவத்தின் பார்வை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s