தோற்றமும் ஒடுக்கமும் “

“ தோற்றமும் ஒடுக்கமும் “  

எதுவும்

எதிலிருந்து தோன்றியதோ

அதிலேயே ஒடுங்கும்

இது தத்துவத்துக்கும் பொருந்தும்

எந்த தத்துவம் எதிலிருந்து தோற்றமானதோ ??

அதிலே அடக்கம் காணும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s