பிரம்மம் சிறப்பு

பிரம்மம் சிறப்பு

ஒரு முறை

பிரம்மம் உதயம் கண்டுவிட்டால்

பிரம்மோதயம் ஆகிவிட்டால்

அதுக்கு அஸ்தமனம் எனபதேயிலை

ஆனால்

உலக சூரியன்

உதயமாகும் அஸ்தமிக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s