மரணமிலாப் பெருவாழ்வு

மரணமிலாப் பெருவாழ்வு

வள்ளல் பெருமான் இந்த தலைப்பில்

28 பாடல் பாடியிருக்கார்

” பொற்சபையில் சிற்சபையில் புகுந்தருணம் இதுவே”

இதன் மூலம் அவர் தெளிவுபடுத்துவது

யார் பொற்சபை சிற்சபை புகுகிறாரோ ??

அவரே மரணமிலாப்பெரு வாழ்வு அடைவார்

அடையத் தகுதியுள்ளவர் ஆவர்

நிதர்சனத்தில் என்ன நிலைமை??

நான் விளக்கம் அளிக்கத் தேவையில்லை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s