“ஊடகமும் மாயையும் “  

“ஊடகமும் மாயையும் “  

மாயை பணி என்ன ??

உண்மை  மறைத்து திரித்து பொய்யை நம்ப வைப்பது

இதை காலம் காலமாக செய்வது

இதைத் தான் நம் இந்திய –  த நாட்டு ஊடகங்கள் செய்து வருகின்றன

ஒரு நல்லதைக் கூட மக்களுக்கு சென்றடையா வண்ணம் பார்த்துக்கொள்கின்றன

தான் சார்ந்திருக்கும் கட்சிக்கு சாதகமாக எல்லா செய்திகளையும் பரப்பி – நல்ல செய்தியை இருட்டடிப்பு செய்தும் வேசித்தனம் செய்துவருகின்றன

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s