“ கருப்பண்ண சாமி – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ கருப்பண்ண சாமி – சன்மார்க்க விளக்கம் “

இது ஏதோ சிறு தெய்வம் என ஏசுகிறார் நம் மக்கள் உண்மை  விளங்காமலே

உண்மை விளங்குங்கால் தெளிவு வரும்

 கருப்பண்ண சாமி = அண்ணத்தில் இருக்கும் இருளில் விளங்கும் ஒளி ஆகிய சாமி

அதாவது ஆன்ம ஒளி ஜோதி தான்   கருப்பண்ண சாமி

உலகம் இதை ஏற்காது

ஏற்றால் என் எதிர்த்தால் தான் என் ??

உலகத்துக்கும் உண்மைக்கும் எவ்ளோ தூரம் ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s