ஆன்மா வேறு பெயர்

ஆன்மா வேறு பெயர் இதுகாறும் 1 கிருஷ்ணன் 2 அகத்தியர் 3 ஆதிகுரு தட்சணாமூர்த்தி 4 முருகன் என எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் அந்த பட்டியலில் மேலும் சிலர் ஐயனார் ஐயப்பன் கருப்பண்ண சாமி வெங்கடேஷ்

உலகம் எப்படிப்பட்டது – செய்வது விரும்புவது

உலகம் எப்படிப்பட்டது – செய்வது விரும்புவது பக்தர் : சங்கல்பம் மனதில் : விகல்பம் யோக சாதகர் விரும்புவது : காயகல்பம் ஆன்ம சாதகர் : நிர்விகல்பம் சித்த வைத்தியர் : கல்பம் மருந்து வெங்கடேஷ் 2You and சிவ பிரகாசம் 1 comment 2 shares