ஆன்மா வேறு பெயர்

ஆன்மா வேறு பெயர்

இதுகாறும்

1 கிருஷ்ணன்

2 அகத்தியர்

3 ஆதிகுரு தட்சணாமூர்த்தி

4 முருகன்

என எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன்

அந்த பட்டியலில் மேலும் சிலர்

ஐயனார்

ஐயப்பன்

கருப்பண்ண சாமி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s