உலகம் எப்படிப்பட்டது – செய்வது விரும்புவது

உலகம் எப்படிப்பட்டது – செய்வது விரும்புவது

பக்தர் : சங்கல்பம்

மனதில் : விகல்பம்

யோக சாதகர் விரும்புவது : காயகல்பம்

ஆன்ம சாதகர் : நிர்விகல்பம்

சித்த வைத்தியர் : கல்பம் மருந்து

வெங்கடேஷ்

2You and சிவ பிரகாசம்

1 comment

2 shares

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s