ஆன்மா – வேறு பேர்

ஆன்மா – வேறு பேர்

” அண்ணாச்சி – அண்ணா “

அண்ணத்தில் இருக்கும் சிகாரமாகிய ஒளி தான் அண்ணாச்சி

அண்ணத்தில் இருப்பதால் ஆன்மா அண்ணா

இவர் கட்சித்தலைவர் அல்லர்

எல்லா அண்டத்துக்கும் தலைவர் ஆவார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s