கண்மணி தவம் பெருமை

கண்மணி தவம் பெருமை  

இரு கண் சேர்ந்தால் வினைகள் எப்படி நாசம் ஆகுமோ ??

அவ்வாறே தான்  எண்ணமும் நிர்மூலமாகும்

சித்தம் அறுக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s