ஆன்மா பெருமை

ஆன்மா பெருமை

1 சிலது கேட்காமலே கொடுக்கும் செய்யும்

2 சிலது கேட்டால் தான் செய்யும் கொடுக்கும்

அனுபவத்தில் தெரிந்து நடக்க வேணும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s