கண்மணி தவம் பெருமை

கண்மணி தவம் பெருமை

பட்டினத்தார் பாடல்

மூக்குமுனை முழித்திருந்து பாராமல்

ஆக்கை கெட்டு நானும் அறிவழிந்தேன் பூரணமே

பொருள் :

கண் மூடாமல், திறந்தபடி , புருவ மத்திமம் ஊன்றி கவனித்து , தவம் செய்தல் சரியான முறை

இவ்வாறாக செய்யாமல் நான் இழிந்து போனேன். பிறவியில் சிக்கினேன். ஆன்ம ஞானம் அடையவில்லை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s