மேல் – கீழ்

மேல் – கீழ்

ஐம்புலன் வகை பணி தோற்றம்

அறிவார்க்கே உலகு

வினை தீர்க்கும் வகை அறிவார்க்கே

ஒளி தேகம் ஞான சித்தி கைவல்யம்

சாகாக்கல்வி மரணமிலாப் பெருவாழ்வும் சித்தியாகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s