ஈரமும் அருளும்

ஈரமும் அருளும்

ஆர்வமுடையார் காண்பார் அரனடியை

ஈரமுடையார் காண்பார் ஈசன் இணையடியை

அப்படி எனில்??

ஈரம் – கருணை இரக்கம் ஈவு அல்ல

ஈரம்- அருள்

உடலில் ஈரப்பதம் இருந்தால் மென்மையாக இருக்கும்

பிற‌ந்தவுடன் இப்படியாக இருக்கும்

வயதேற வயதேற உடல் ஈரம் இழக்கும்

உடல் கடினமாக மாறும்

தவத்தால் உடல் மீட்டும் மென்மை அடையும்

அப்படியென்னில்

அங்கு அருள் ஈரம் மீண்டும் வருது

This is Reverse Ageing

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s