உலகமும் ஞானியும்

உலகமும் ஞானியும்

பள்ளி கல்லூரி தேர்வில்

ஒப்புக்கு படித்து

40 மதிப்பெண் பெற்று தேர்வில் வெற்றி பெறலாம்

ஆனால்

சுத்த சிவ சன்மார்க்கத்தில்

அருள் எதிர்பார்க்கும்

100 மதிப்பெண் எடுத்தால் தான் தேர்ச்சி

அதனால் தான்

கோடியில் ஒருவனே ஆன்ம தரிசனம் காண்கிறான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s